Friheten til å velge…

Høyres sykehusreform vil kanskje gi valgfrihet for noen – men ikke for alle.

Når man forsøker å sette seg inn i Høyres nye sykehusreform er det ett ord som utmerker seg; valgfrihet. Pengene skal følge pasienten uavhengig av om behandlingsstedet er offentlig eller privat eid og drevet. Det å kunne velge de fagfolk, det sykehus og den ventetiden som passer hver enkelt virker både fornuftig og forlokkende, men lar det seg gjøre i praksis? Hvorfor har det ikke blitt gjennomført før når ideen og intensjonen er så genial? Hva er egentlig haken ved denne modellen?

I sommer kom jeg hjem fra en av mange turer til USA; valgfrihetens fyrtårn for mange. I et land hvor mer enn 50 millioner ikke har helseforsikring, hvor forsikringsselskapene  bestemmer hvilke sykehus og i hvilke ambulanse man skal fraktes, og hvor selv middelklassen sliter med å betale en middels god forsikringsordning, er da valgfriheten reell? For de som har penger, er den det. De som ikke har nok penger, er prisgitt myndighetenes mangelfulle helsetilbud eller et liv i bunnløs gjeld.

Høyres reform vil ikke nødvendigvis gi slike tilstander. I tillegg til at partiet lover at det offentlige skal plukke opp regningen, har Norge også en sterkere fellesskapsholdning nedfelt i forvaltningen av helsetjenester. Det jeg derimot er bekymret for er at denne reformen er starten på en økende privatisering og kommersialisering av folks helse. USA hadde på begynnelsen av 50- tallet et mer omfattende offentlig helsetilbud. Under president Nixon førte en storstilt privatiseringsprosess til at det offentlige tilbudet gradvis ble marginalisert. Vi må passe oss for grep som svekker vårt felles helsetilbud – der lommeboka ikke er avgjørende.

Det er veldig mye som kan og bør forbedres i vårt helsevesen. Det har absolutt hendt at det har skortet på både kompetanse, holdninger og utstyr når jeg har blitt innlagt på sykehus, men jeg har aldri følt meg utrygg. Selv om jeg kanskje har måttet bestemme min egen behandlingsopplegg til tider, og kanskje også tatt en høy c iblant, så har jeg alltid fått hjelp uten at det har kostet meg en krone. La oss heller gjøre forbedringer på det felles helsevesenet vi har!

Det er veldig mye som kan og bør forbedres i det norske helsevesenet. Det har absolutt hendt at det har skortet på både kompetanse, holdninger og utstyr når jeg har blitt innlagt på sykehus, men jeg har aldri følt meg utrygg. Selv om jeg kanskje har måttet bestemme min egen behandlingsopplegg til tider, og kanskje også tatt en høy c iblant, så har jeg alltid fått hjelp uten at det har kostet meg en krone. La oss heller gjøre forbedringer på det felles helsevesenet vi har!

Det ligger i de private aktørenes natur at de skal tjene penger på jobben. Sammensatte  og kroniske tilstander vil ikke lønne seg tilstrekkelig for kommersielle aktører. Vi risikerer å få et todelt helsevesen hvor det offentlige tar seg av forskning og de ”tunge”  og ulønnsomme pasientene, mens de private skummer fløten på effektiv behandling av diagnoser med stort pasientgrunnlag og mindre komplisert sykdomsbilde. I tillegg til at man vil få store problemer med å få private aktører til å etablere seg ute i distriktene hvor pasientgrunnlaget er lavt, bør man også bekymre seg for kompetanseflukt av helsepersonell.  De private betaler bedre, noe offentlige sykehus merker allerede nå.

Dersom Høyres sykehusreform skal føre til reell valgfrihet for HELE befolkningen, trenger vi svar på følgende: Blir stykkprisen på kroniske pasienter og sammensatte diagnoser så stor at også disse gruppene vil være attraktive for private foretak? Kommer dere til å innføre stimulansemidler for etablering i distriktene, slik at hele landet får reell valgfrihet i helsetjenestene? Vil Høyre beholde egenandelen på dagens nivå?

Dersom svarene er negative, vil jeg anbefale velgerne til å gi sin stemme til det rødgrønne regjeringsalternativet som vil kjempe for, og forbedre vårt felles offentlige helsevesen –  der private kun inngår som et supplement. Det er dette fellesskapstilbudet som gir innbyggerne reell valgfrihet!